ทพี่ กัอาศยัทปี่ ลอดภยั การใหท้ หี่ ลบภยัชว่ัคราวสาหรบบุคคลผู้พลัดถิ่นจากการถูกกระท า ั รุนแรงทางเพศและฐาน (Executive Summary)

Abstract: 

This multi-country study described and assessed options for physical protection from SGBV in diverse forced displacement settings. In 2015, recommendations from this study were incorporated into the Inter-Agency Standing Committee’s 2015 Guidance for Integrating GBV Interventions in Humanitarian Action, the primary source of global guidance for the UN and organizations operating in crisis settings. This is the Thailand-specific executive summary report. Also found in English.

Author: 
Julie Freccero
Kim Thuy Seelinger
Publication date: 
May 1, 2013
Publication type: 
Report